Óvodai beiratkozás

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Csokvaományi Óvodába a következő időpontokban történik: 2015. május 4.  5.  6. napokon, 8 órától 15 óráig. A megadott időpontok valamelyikében kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. utolsó napja 2016. augusztus 31.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával az óvodában beszerezhető, kitöltött „JELENTKEZÉSI LAP”-ot. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

– a gyermek TAJ kártyáját,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,

– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. Tisztelettel: az Óvodavezetés.