Közös konyha Csokvaomány

Címe:  3647. Csokvaomány, Rákóczi út 8.
Telefonszám:  48 / 439-003 (Polg. Hiv.)
Nyitva tartás:  7:00 óra – 15:00 óra

Dolgozók:  
Élelmezésvezető:   Holló Péterné
Szakács:   Bende Andrea
Konyhai kisegítők:

  Mester Katalin 

  Fürjes Csabáné

A KONYHA. Az étkeztetés keretében az önkormányzat által üzemeltetett nevelési és oktatási intézményben nevelődő gyermekek, felnőtt munkahelyi étkezők és szociális étkezők napi étkeztetéséről gondoskodik, illetve szabad kapacitás esetén vendégétkeztetést folytat. Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, méltányosság, étkezési adagszám nyilvántartás) az élelmezésvezető végzi. A közösségben a hivatalos munkarend hétfőtől péntekig: 07:00 órától 15:00 óráig tart. A dolgozók heti munkaideje 40 óra.

2.1.A szociális étkezés igénybevételének rendje: • Az ellátást kérheti a szociálisan rászoruló, annak hozzátartozója vagy törvényes képviselője, egészségügyi intézmény, családorvos, lakókörnyezet, társadalmiegyházi szervezet, stb. • Szükséges dokumentumok: kérelem, jövedelemigazolás, étkezésben részesülők nyilvántartási lapja • A szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe. A térítési díjak összegét az önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg. 2.2.A gyermekétkeztetés igénybevételének rendje: • Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be. • A kedvezményes gyermekétkeztetés iránti kérelemhez mellékelni kell: - három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról szóló igazolást, - a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegségére vagy fogyatékosságára vonatkozó igazolást, - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolását. • A kedvezmény iránti kérelmet a Csokvaomány Óvoda és Konyha élelmezésvezetőjéhez kell benyújtani. A kedvezményt a tárgyhó 1. napjától kezdődően kell megállapítani. • Napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetésben az ebéd külön is igényelhető. • Intézményi térítésmentes gyermekétkeztetésben kötelező a szülői nyilatkozat leadása az intézményvezető részére. 2.3.Az étrendek összeállításának rendje: • Az étrendet az étkezésben résztvevők összetételének és életkorának megfelelő táplálkozás-élettani szükségletekhez kell igazítani a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak betartásával. • Az étlapkészítés során törekedni kell a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra. Ezen belül szükséges a három fő étkezés összehangolása. A növényi eredetű élelmiszerek mellé kell rendelni az állati eredetű élelmiszereket is. Biztosítani kell az ásványi anyagok és a vitaminok folyamatos bekerülését a szervezetbe. A különböző tápanyagok szerepeltetésének összhangjára különös hangsúlyt kell fektetni. A fontos tápanyagokat tartalmazó élelmiszerek nem maradhatnak le az étlapról, de az egyoldalúság elkerülése érdekében ezek túlsúlyát is ki kell küszöbölni. • Az étrend nyújtson megfelelő élvezeti értéket is. • Törekedni kell arra, hogy az egyes ételek két héten belül ne ismétlődjenek. Változatosságra kell törekedni az egy napon belüli étrendek összeállításánál is. A sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartalmazó étrend komoly biztosítékot jelent arra, hogy a szükséges tápanyagot megkapja az emberi szervezet. A nyári időszakban arra kell figyelmet fordítani, hogy a meleg miatt elvesztett folyadékmennyiséget visszapótolják az étkezésekkel. Téli időszakban pedig fontos feladat, hogy a test hőmérsékletének fenntartása érdekében a kalorikus tápanyagokat fokozottabb mértékben szükséges biztosítani. • Az étlapot mindig 1 hétre előre kell elkészíteni. Az étlapot az élelmezésvezető megtervezi, összeállítja, az intézmény vezetője pedig felülvizsgálja és jóváhagyja. Változtatni az étrenden csak akkor lehetséges, ha valamelyik nyersanyag nem szerezhető be. A heti étrendet ételféleségenként és naponkénti részletességgel kell megállapítani. • A heti étlapon megtervezett ételféleségek elkészítéséhez naponta szükséges élelmezési anyagok mennyiségét a Meal Planner programban vezetett nyersanyag kiszabási íveken a tárgynapon étkezők létszáma alapján kell megállapítani. A heti étlap összeállításáért felelős: az intézmény élelmezésvezetője. Az elkészült étrendet megkapja: - a szakács, - az intézmény vezetője, • A jóváhagyott étlapot az intézményben mindenki számára jól láthatóan ki kell függeszteni, fel kell tüntetni rajta minden étkezés a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-,cukortartalmát b) számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket. • A nyersanyag-kiszabati ívet legalább 90 napig meg kell őrizni. A nyersanyag-kiszabati íven fel kell tüntetni az ételekhez felhasznált, a nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel, valamint pontos mennyiségükkel. 2.4.A térítési díjak megállapításának rendje: • Az ellátottaknak az ellátásért személyi térítési díjat kötelesek fizetni az önkormányzat határozatában meghatározott mértékben, amely tartalmazza az élelmezés költségét is. • Az intézményi dolgozók térítési díjként egységesen a nyersanyagnorma 80%-át fizetik. • A vendégétkezők a teljes önköltségnek (nyersanyag költség és a rezsi költség együttes összegének) megfelelő összeget kötelesek téríteni. • Az önköltséget minden évben az előző lezárt naptári év adatai alapján kell megállapítani, az egy napi élelmezési normára arányosan jutó rezsiköltséget %-ban kell kifejezni. Ugyanezzel a %-kal kell növelni a tárgyidőszakban alkalmazott normát, és az így kiszámított összeg tekintendő önköltségnek. A 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet 50§ 4)249 szerint nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg. • A térítési díj befizetéséről készpénzfizetési számlát, nyugtát kell adni a befizető részére. • Az étkezésben résztvevők számára a térítési díj befizetésének határideje: a hónap 10.napja Folyamatszabályozás az Élelmezési Szabályzatban található (SZMSZ melléklet).

1.3. A KONYHAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE Az óvodavezető, és az élelmezésvezető a rögzített munkamegosztás alapján, a konyhai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzik, értékelik a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzés biztosítja a minőségi munkavégzést, azzal, hogy a felmerülő hibák feltárása időben megtörténhet, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a konyhán folyó tevékenység eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. Az intézmény vezetője minden nevelési év elején elkészíti a részletes belső ellenőrzési tervet, amelyben megjelöli: - az ellenőrzésre jelöltek személyét - az ellenőrzésre jogosult személyeket, - az ellenőrzés célját, - az ellenőrzés területeit, módszereit, formáit - az ellenőrzés idejét, határidejét. Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: - az intézményvezetővezető - a fenntartó a) Az ellenőrzés területei: • Szakmai tevékenység • HCCP feladatok ellátása • Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása) b) Az ellenőrzés módszerei: • Megfigyelés (konyha látogatás), • Dokumentumelemzés (tervezési, nyilvántartási, eszköz-beszerzés kezelési, stb.) • Szóbeli, írásbeli beszámoltatás • Bejárás, leltározás c) Az ellenőrzés alapelvei: • konkrétság • objektivitás • folyamatosság • tervszerűség • humánus megközelítés, kölcsönös bizalom • önállóság, önértékelés fejlesztése • pozitívumok erősítése Kiemelt szempontok a belső ellenőrzése során: • munkafegyelem • adminisztráció pontossága, határidők betartása • munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 29 Az ellenőrzés lezárását követően az érintettet tájékoztatni kell: • a kedvező tapasztalatokról (elismerés) • feltárt hiányosságokról (megelőzés, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések, felelősségre vonás) d) Az ellenőrzés formái: • tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján, • spontán, alkalomszerű ellenőrzések Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. Az intézményvezető az egyes területek ellenőrzésébe bevonja a vezető helyettest. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet. A belső ellenőrzés eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait a nevelési évzáró munkatársi értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

konyha