Pályázati felhívás

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2024. (II.29.) határozatának

1. melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2024. (II.29.) határozata alapján Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete (Vagyonrendelet) 5.§ (1) bekezdése szerint nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki a Csokvaomány Tólápa településrészén lévő

 

064/1 hrsz-ú, 589 m2 területű, kivett bolt megnevezésű;

064/2 hrsz-ú, 3982 m2 területű, kivett üzem megnevezésű;

064/10 (a) hrsz-ú, 3667 m2 területű, kivett sporttelep megnevezésű;

064/10 (b) hrsz-ú, 90 319 m2 területű, kivett ipartelep megnevezésű,

 

összesen 98 557 m2 területű földrészletek együttesen, turisztikai, rekreációs, szabadidős tevékenység célból történő értékesítésére.

 

Az ingatlanegyüttes minimális értékesítési ára nettó 20.168.000.- Ft.

 

Az ingatlanok a Csokvaomány településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 135/2006. (XII. 15.) határozatban Gksz, azaz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezetbe soroltak, ahol – mivel a település hatályos helyi építési szabályzata ilyen övezeti előírásokat nem tartalmaz – az önkormányzat a turizmust, a rekreációt, szabadidős tevékenységet szolgáló, főként szabadtéri létesítmények elhelyezését várja el, szükség esetén ennek megfelelően úgy módosítva a helyi építési szabályzatot, hogy ott legfeljebb 10%-os beépítettséggel legyenek elhelyezhetők épületek.

A tervezett és szerződésben vállalt hasznosítást legkésőbb 2028. december 31-ig működőképesen meg kell valósítani, és 5 évig fenn kell tartani.

Csokvaomány Községi Önkormányzat ezen kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki a saját részére. A visszavásárlási ár megegyezik az eredeti vételárral.

 

Az ingatlan hasznosításának, beépítésének részletes szabályairól, Tótszegi Istvánné alpolgármester ad részletes és bővebb felvilágosítást.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén — a (3) — (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződés érvényességi feltétele az állami elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy az erre rendelkezésére álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

A pályázat bontását, szükség szerint a kiegészítő tájékoztatást, valamint a beérkezett írásbeli ajánlatok érvényességének megvizsgálását követően a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezésében kerül sor a pályázat elbírálására.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:

A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. címén.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Az ajánlatokat legkésőbb 2024. április 11. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban “Tólápai ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét.

A pályázat kiírója a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összetűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat az ajánlati kötöttség időtartamán belül adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap. A pályázat kiírója fenntartja az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítása iránti jogát.

 

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 5.000.000,- Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat MBH Bank Nyrt-nél vezetett 55400383-11045445 számú állami hozzájárulások bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül lekötésre.

A pályázó elveszíti az óvadék összegét, amennyiben ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a foglalót elveszíti.

 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell;

  • A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a.) természetes személy esetén a nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b.) átlátható szervezet esetén annak nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét

c.) jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját vagy azok hitelesített másolatát.

  • Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) vagy c) alpontjában foglalt feltételnek való megfelelésről.
  • A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.
  • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.
  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
  • Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
  • A pályázó elképzeléseit az ingatlan hasznosítására vonatkozóan, különös tekintettel az új funkcióból fakadó forgalomra, a foglalkoztatott munkaerőre, illetve az önkormányzat számára várhatóan évente jutó helyi adóbevételekre.
  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok felbontásának helye:

Csokvaomány Községi Önkormányzat (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Az ajánlatok felbontásának ideje: A pályázatok bontására 2024. április 11. napján (csütörtök) 10.10 órakor kerül sor.

Az ajánlatok felbontásának módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás időpontja:

A pályázat elbírálásáról Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidőtől számított 30 napon belül dönt.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok elbírálásáról a kiíró, Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A képviselő-testület az Nvtv. 11. § (16) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a Hivatal a döntést követő nyolc napon belül írásban értesíti az elbírálás eredményéről.

A szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Csokvaomány Községi Önkormányzat (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót a Hivatal az elbírálásról szóló levélben tájékoztatja az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben, valamint az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak irányadóak.

 

Csokvaomány 2024. 02.29.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2024. (II.29.) határozatának

1.melléklete

 

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2024. (II.29.) határozata alapján Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete (Vagyonrendelet) 5.§ (1) bekezdése szerint nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki a Csokvaomány Tólápa településrészén lévő

 

064/1 hrsz-ú, 589 m2 területű, kivett bolt megnevezésű;

064/2 hrsz-ú, 3982 m2 területű, kivett üzem megnevezésű;

064/10 (a) hrsz-ú, 3667 m2 területű, kivett sporttelep megnevezésű;

064/10 (b) hrsz-ú, 90 319 m2 területű, kivett ipartelep megnevezésű,

 

összesen 98 557 m2 területű földrészletek együttesen, turisztikai, rekreációs, szabadidős tevékenység célból történő értékesítésére.

 

Az ingatlanegyüttes minimális értékesítési ára nettó 20.168.000.- Ft.

 

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza.

 

A pályázatokat kizárólag személyesen lehet benyújtani Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. címén, legkésőbb 2024. április 11. napján 10.00 óráig.

 

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban “Tólápai ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét.

 

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Hivatal Titkárságán (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1., vagy letölthető Csokvaomány Község honlapjáról (csokvaomany.hu)

 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A képviselő-testület az Nvtv. 11. § (16) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

 

Csokvaomány, 2024. 02. 29.