JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • csokva2014y68 (FILEminimizer).jpg
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • 2014-09-26-2209 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg

Gyűjtőedények megvásárlása

Készült: 2015. augusztus 10. hétfő

Lakossági felhívás: Hulladékszállítási gyűjtőedények megvásárlásáról

 Az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. hosszú távú közszolgáltatási szerződés alapján végezte a kötelező közszolgáltatási tevékenységet Csokvaomány településen. A közszolgáltatás idejére megfelelő típusú és darabszámú gyűjtőedényt biztosított, valamint ezen időszakra a gyűjtőedények után bérleti díjat nem számított fel.

A társaság már jó ideje nem végez közszolgáltatási tevékenységet a településen, de az általuk biztosított gyűjtőedények továbbra is a lakosság használatában vannak. A társaságot a gyűjtőedények használatáért használati díj illeti meg.

A társaság a 110-120 literes gyűjtőedények használatáért bruttó 2.000.-Ft/db összeget kér megtéríteni az önkormányzattól. Ezzel az edények az önkormányzat tulajdonába kerülnek, mellyel szabadon rendelkezik.

A képviselő-testület a 2015. július 28-án megtartott ülésén úgy határozott, hogy a gyűjtőedényeket értékesíti az azt használó lakosság részére a fentiekben meghatározott bruttó 2.000.-Ft/db összegben.

Kérjük ezért, hogy a tájékoztató levelünkhöz mellékelt csekket 8 napon belül befizetni szíveskedjen!

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a befizetésről a megadott határidőn belül nem intézkedik, úgy a gyűjtőedény Öntől elszállításra kerül. Ezt követően Önnek kell jóval magasabb összegért gyűjtőedény beszerzéséről gondoskodnia.

Figyelmeztetem, hogy a gyűjtőedény nem léte nem mentesíti a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetése alól! A használati díj nem fizetése esetén az Önkormányzat jogi úton kíván követelésének érvényt szerezni.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Közkutak jogszerű használata

Készült: 2015. augusztus 10. hétfő

Lakossági felhívás: Közkifolyók jogszerű használatáról

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a közkutak működtetésével kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

A Rendelet 81.§ (1) bekezdése szerint:

„A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.”

Tehát a közkutakat kizárólag háztartási célú használatra lehet igénybe venni azon lakosoknak, akiknek lakásába az ivóvíz nincs bekötve, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozás alá esik.

Ezzel ellentétben sajnos nagyon sokan egyéb célokra (építkezés, locsolás, gépkocsi mosás, medence feltöltés) is igénybe veszik a közkutakat, gumicső, toldalék felszerelése mellett, így több m3 vizet elhasználva, mely szabálytalan közkúthasználatnak minősül. Ezzel jelentős anyagi kárt okoznak az önkormányzatnak, hiszen a közkifolyón szolgáltatott ivóvíz után keletkező díjat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzatnak kell megfizetnie.

Ha minden Felhasználónak fizetnie kell a valós fogyasztása után, akkor nem szabad meghagyni annak a lehetőségét, hogy bárki szabálytalanul, törvénytelen módon, ingyenesen használhassa a közkifolyókat nem háztartási célú vízhasználatra.

Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét, hogy a közkifolyókról csak szabad kifolyással lehet vizet vételezni, a közkifolyókra pl. toldalék, gumicső felszerelése tilos!

A közkifolyókról a vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni tilos!

A polgármester előzetes hozzájárulása szükséges a közkifolyók, nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés) céljára történő igénybe vételéhez.

A szabálytalan vízvételezőkkel szemben eljárás fog indulni, és kemény szankciók alkalmazására kerül sor. Kérünk valamennyi csokvaományi lakost, hogy a közkifolyók használatának rendjét fentiek szerint legyen szíves betartani!

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Hulladék égetésének szabályozása

Készült: 2015. augusztus 10. hétfő

Lakossági felhívás: A levegő tisztaságának védelméről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

5. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az adott berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

(3) Belterületen a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján hétfő és szerdai napokon, naponta 00 00 órától – 19 00 óráig lehet, napközben, derült égbolt és szélmentes idő esetén, megsemmisíteni. Csak jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés útján.

(4) Szeles időben szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem engedett.

(5) Avart és kerti hulladékot csak telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet a lehető legkisebb mértékben károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(7) Szabadon tűzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(8) A szabadon a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(9) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(10) Az egyéb anyagokat (nád, tarló stb.) csak a jegyző előzetes engedélyével, a tűzbiztonsági szabályok betartásával szabad égetés útján megsemmisíteni.

(11) A település belterületén a közúti forgalomban részt nem vevő benzin-, gáz- vagy gázolajüzemű gépjármű motorját – kivéve a helyhez kötött munkavégzés eseteit – 10 percnél hosszabb ideig járatni nem szabad.

(12) A levegőtisztaság-védelmi helyi feladatok ellátása tekintetében egyébként az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

Kérünk valamennyi csokvaományi lakost, hogy a levegő tisztaságának védelméről szóló rendeletet a fentiek szerint legyen szíves betartani!

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Alkategóriák