Óvoda

Az óvoda jellemző adatai

Költségvetési szerv neve: Csokvaomány Óvoda                             
Székhelye: 3647 Csokvaomány Petőfi út 21.
Telefonszáma: 48/439-081
Alapító, fenntartó szerv neve, címe:  Csokvaomány Községi Önkormányzat
  3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1
 

Óvodai nevelés

Az óvoda csoportszáma:

2 csoport  

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:    

 

50 fő

Szervezetünk felépítése

Intézményvezető:  Gálné Juhász Gabriella 
Óvodapedagógus: 

Tuza Gáborné

Kocsisné Papp Ágnes

Dajka:  

Némethné Bíró Lívia

Surjánszki Fanni

Csokvaományi óvoda Csokvaományi óvoda

Dokumentumok:

Házirend Óvoda 2017

Pedagógiai Program Óvoda 2017

SZMSZ Óvoda és Konyha 2017

 

A Csokvaomány Óvoda és Konyha Pedagógiai Programja - részlet

Óvodánk általános adatai:

Költségvetési szerv neve: Csokvaomány Óvoda és Konyha

Székhelye: Óvoda 3647 Csokvaomány, Petőfi út 21.

Telephelye: Konyha 3647 Csokvaomány, Rákóczi út 8.

Telefonszáma: 48/439-081

Alapító, fenntartó szerv neve: Csokvaomány Községi Önkormányzat

3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.

Törzskönyvi azonosító szám: 636139

OM azonosító: 028771

Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

Óvodai nevelés

Szociális étkeztetés

 Az óvoda csoport száma: 2 csoport

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő

Az Alapító okirat 2017. augusztus 30-án lépett hatályba.

 

SZERVEZETÜNK FELÉPÍTÉSE

A nevelésben résztvevő szakembereink:

 • közoktatási vezető, szakvizsgázott óvodapedagógus: Gálné Juhász Gabriella
 • szakvizsgázott szociálpedagógus, óvodapedagógus: Tuza Gáborné
 • középfokú végzettségű óvodapedagógus:Kocsisné Papp Ágnes
 • OKJ-s képesítéssel rendelkező dajka: Némethné Bíró Lívia
 • középfokú végzettségű OKJ-s képesítéssel rendelkező dajka: Surjánszki Fanni
 • egyéb segítő közfoglalkoztatott: Vargáné Anga Ramóna

Fejlesztő munkánkat az B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézményének szakemberei, logopédus, fejlesztőpedagógus, esetenként pszichológus segíti.

Intézményünk tekintetében a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) biztosítja és koordinálja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint gondoskodik a szaktanácsadói hálózat, továbbá a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről.

 Konyhai dolgozók:

 • Élelmezésvezető: Holló Péterné
 • Szakács: Borbás Tiborné
 • Konyhai kisegítők: Mester Katalin, Fürjes Csabáné

Az intézmény törvényben meghatározott kötelezettségei:

Az óvoda:

 • Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért.
 • Felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlesztéséért.
 • A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülőkkel.
 • A gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a Szülők Szervezetével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját
 • A pedagógust és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.

Intézményünk rövid története

A Csokvaomány Óvoda épülete 1975-ben épült.

Az eredeti tervek szerint egy csoportos óvodának készült, a tervet azonban módosították, mert a gyermeklétszám meghaladta a 25 főt, így a szolgálati lakásból is csoportszoba került kialakításra, a hozzá kapcsolódó mosdóhelyiséggel. Az intézmény a környező településekről is fogadott gyermekeket (Sáta, Nekézseny, Lénárddaróc, Tólápa).

Az eltelt időszak alatt az óvoda a szükséges korszerűsítési és felújítási munkálatokon esett át. 1993-ban azonban konyhája megszűnt, melegítő konyhaként üzemelt tovább. A munkahelyek megszűnésével megindult a településről az elvándorlás, ezzel egyenes arányban a gyermek létszám is csökkeni kezdett.

 1. szeptember 1-től a szomszédos községgel, Lénárddaróccal, a települések önkormányzatai intézmény fenntartói társulást hoztak létre,- amely a Lénárddaróc tagóvoda 2009. november 1-ei, jogutódlással való megszüntetése után - 2013. októberében megszűnt. Óvodánk időközben egy csoporttal folytatta működését. A feladatellátást ekkor 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő konyhai alkalmazott biztosította.

Időközben a gyermek létszám újra emelkedni kezdett, ezért a Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.augusztus 23.-án a 49/2012.(VIII:23.) Ökh. számú határozatával 25 főről 33 főre emelte a maximálisan felvehető gyermek létszámot, amelynek következtében a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott 2 m2 / fő alapterületnek csoportszobánk, öltözőnk és mosdónk mérete nem felelt meg. A gyermekek mindenek felett álló érdekében ezért rugalmasan alkalmazkodtunk a változáshoz és a gyermekek óvodánkban töltött idejének nagy részében csoportbontásban végeztük védő-óvó, fejlesztő nevelőmunkánkat. Munkaszervezésünket segítette, hogy 2016. február 1-től óvodapedagógus létszámunk 3 főre emelkedett a szakirányú végzettséggel rendelkező közoktatási vezető alkalmazásával az intézményben.

2017 szeptemberétől intézményünk két csoporttal működik tovább, így a felvehető gyermekek létszáma 50 főre emelkedett. Fenntartói és szülői indítványra két részben osztott csoportban szervezzük pedagógiai tevékenységünket.

A gyermekek Csokvaományról és Tólápáról, vegyes szociokulturális háttérrel érkeznek óvodánkba. Lakókörzetünkben igen magas a szociokulturálisan hátrányos helyzetben nevelkedő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Mindezek a tényezők szükségessé teszik a hátrányos helyzet kompenzálását és az esélyegyenlőség megteremtését. Ennek ismeretében folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy nevelő munkánk minél hatékonyabb és rugalmasabb legyen.

Pedagógiai Programunk a Tevékenységközpontú Nevelési Program szemléletére épülő saját program, amelyben jelentős hangsúlyt kapnak óvodánk helyi sajátosságai.

Az intézmény telephelyén élelmezésvezető irányításával látjuk el a szociális étkeztetés feladatait.

Óvodakép

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.

A Csokvaomány Óvoda és Konyha szakmailag önálló köznevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, ahol fő cél a gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése.

Az életre való felkészítés a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül történik. Ezért inger gazdag, élményekkel teli óvodai életet igyekszünk biztosítani a gyermekek számára, ahol barátságos, családias, tevékenységre ösztönző légkörben választhatnak a tevékenységek, feladatmegoldások, technikák és az ismeretek mélységének tekintetében. Alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkör megteremtéséről, a szociális, testi és az értelmi képességek egyéni és életkor- specifikus alakításáról. Biztosítjuk a gyermekközösségben végezhető sokszínű tevékenységeket, az ezekhez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket, és a mással nem helyettesíthető játék feltételeit.

Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere biztosítja a legmegfelelőbb feltételeket a hátrányok csökkentéséhez, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételét.

Intézményünk szorosan együttműködik a különálló nevelési színterekkel (család, iskola), és miközben teljesíti óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő és szociális funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei.

Óvodánk a szülőket partneri kapcsolatban, folyamatosan bevonja az óvodai nevelésbe, amelynek lényege, az összehangolt, gyermeki érdeket előtérbe helyező, kölcsönös tájékoztatáson alapuló együttnevelés.

Óvodai nevelésünk alapelvei:

 • személyes tapasztalatszerzés és a gyermeki öntevékenység elve,
 • gyermeki jogok és szabadság tiszteletben tartásának elve,
 • életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve,
 • komplexitás elve,
 • következetesség elve,
 • rendszeresség és fokozatosság elve,
 • felelősség elve,
 • a kölcsönös bizalom elve,
 • hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve,
 • innovatív pedagógiai törekvések érvényesítésének elve a gyermekek érdekében.

Gyermekkép

„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:

hogyan segíthetnék abban, hogy Önmaga lehessen.”

(JaneseKorczak)

Programunk gyermek és tevékenység központú, az egyéni fejlesztésre, a hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra törekszik. Elsősorban jól szocializált, önmegvalósító, dönteni tudó, választásra képes, individualizált gyermekek nevelését kívánjuk megvalósítani. Elfogadó szemléletünk, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának megerősítésére törekszik, és nem ad helyet semmiféle előítélet megnyilatkozásának.

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttese határozza meg.

Óvodánk derűs, családias légkörében felszabadult, kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó, olyan iskolaérett gyermekek nevelése a cél, akik tudnak nevetni, felfedezni, rácsodálkozni, a nyitottság, őszinteség és a jó kapcsolatteremtő képesség jellemzi őket. Alkalmazkodóak, együttműködőek, önállóak, felszabadultan játszanak, mozognak. Kötődnek a meséhez, zenéhez, az alkotó, alakító tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit.

Az óvoda pedagógusainak befogadó, értékátadó nevelésével kiépül bennük az empátia, a bizalom, a szeretet, az egymás megbecsülésének értékszemlélete.

Jövőképünk

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet,a biztonságot és vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek ottlétük nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék, miközben a spontán és fejlesztő tevékenységek által elérik a következő életszakasz zökkenőmentes kezdetéhez szükséges lelki-testi és értelmi fejlettséget.